Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Akreditace Ministerstva zemědělství č.j. 35271/ 2010-13090

Profil absolventa: Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné  provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu zemědělských činností v pozici zaměstnance.

Počet účastníků: min. 5

Délka kurzu: 300 h

Forma kurzu: prezenční

Lektoři: odborní učitelé zemědělských předmětů a lektoři – odborníci z praxe

Obsah kurzu: odborné zemědělské tematické celky

Pěstování zemědělských plodin
12 – 15 %

Chov hospodářských zvířat
12 – 15 %

Zemědělská technika a technologické linky
7 – 10 %

Ekonomika podnikání
12 – 15 %

Základy obsluhy informačních technologií
5 – 12 %

Základy zemědělského práva a politiky
2 – 4 %

Zásady bezpečnosti a hygieny práce
1 – 2 %

Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
3 – 5 %

Zpracování projektu
2 – 5 %

Praxe
25 – 35 %


Cílová skupina (účastníci): zemědělští podnikatelé a potenciální zájemci o podnikání v zemědělské výrobě s minimálně základním vzděláním

Finanční zajištění akce: 24.000,- Kč – poplatek musí být uhrazen do zahájení kurzu na pokladně školy nebo na účet školy č.: 12137741/0100. Podrobnosti při bezhotovostní platbě je potřeba dohodnout s účetní školy.

Ukončení kurzu: Závěrečná teoretická zkouška ve formě odborného testu a ústní obhajoba zadaného absolventského projektu

Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování akreditovaného programu (akreditace Ministerstva zemědělství České republiky), které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce

Kontakt: sekretariat@sos-znojmo.cz

Předpokládané zahájení kurzu:  11/2025

Předpokládané ukončení kurzu: 3/2026

Přihlášky: do 14. 10. 2025

Přihláška na kurz