Projekty

V letech 2017-19 byl v naší škole realizován projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007277 „Učíme společně, moderně, kvalitně a zajímavě“ z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –  šablony pro SŠ. Do projektu se některou z forem zapojili všichni pedagogičtí pracovníci. Celková výše dotace činila 1 177 742 Kč.

Cílem projektu bylo podpořit profesní a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, zvýšit jejich dovednosti, teoretické i praktické znalosti a kompetence a zvýšit kvalitu a atraktivitu výuky. Někteří pracovníci realizovali projektovou či tandemovou formu výuky, vzájemné hospitace, někteří pracovníci absolvovali desetidenní stáže u sociálních partnerů – v renomovaných firmách našeho regionu. Proběhlo intenzivní školení metody  CLILL pro možnost částečné výuky v cizím jazyce v nejazykových předmětech. Někteří pedagogové se zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou návštěv ve spolupracujích školách obdobného typu, kde sdíleli své zkušenosti s pedagogy těchto škol. Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování absolvovali školení k podnikavosti a vzdělávání zaměřené na polytechnické vzdělávání. V rámci osvojování si moderních forem výuky byly vytvořeny další e-learningové materiály ve školním e-learningovém výukovém portálu. V rámci projektu probíhalo také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zapojení odborníků z našeho regionu do výuky formou odborných přednášek.

Do realizace projektu se zapojilo celkem 54 pedagogických pracovníků.

V rámci udržitelnosti pokračuje naše škola v práci s výukovými materiály, vytvořenými během realizace projektu „Odborná jazyková terminologie“, č. CZ.1.07/1.1.02/02.0039 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy 02 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Výukové materiály jsou vytvořeny v anglickém a německém jazyce. Výuka podle vytvořených výukových materiálů je zakotvena ve školních vzdělávacích programech všech oborů, probíhá ve školním e-learningovém výukovém modulu, jehož součástí jsou materiály se slovní zásobou, testy, cvičení, fotoseriály a výukové filmy, namluvené rodilými mluvčími. Specifická odborná terminologie jednotlivých oborů zvyšuje jazykové schopnosti našich žáků, které využívají již během studia při odborných stážích v rámci projektu Erasmus+ a výměnném zahraničním praktickém vyučování v rámci projektu Do světa!.

Naším cílem je, aby naši absolventi byli co nejúspěšnější při uplatnění na domácím i zahraničním pracovním trhu.

 

 • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
 • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebooky) a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení  tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
 • Notebooky, které  jsme zakoupili z tohoto projektu, jsou zapůjčovány žákům z části na krátkodobé aktivity (14 dnů – 5 měsíců) např.:

  – zpracování interaktivní prezentace do výuky

  – projektový úkol

  – odborné zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ (Francie, Rakousko) – možnost zaznamenání získaných dovedností, znalostí, zážitků v zahraničí, které mají za úkol každodenně zpracovávat a zveřejňovat na sociálních sítích – zpracování fotografií, videonahrávek, vytvoření prezentace
  – propagace školy

  – vypracování Závěrečné odborné práce žáků závěrečných ročníků

  – příprava na odbornou soutěž – k samostudiu

  – zpracování Deníku z praxe nástavbového studia

  – práce v prostředí Microsoft Teams – v případě náhlé potřeby distančního studia – havárie vodovodního potrubí

  – maturitní příprava – možnost doplňujícího samostudia nácvikem didaktických testů (český jazyk, cizí jazyky, matematika) z uplynulých let

   

  Dlouhodobou zápůjčkou jsme poskytli 2 ks notebooků žákům se sociálním znevýhodněním.