Projekty

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 2 515 040 Kč na realizaci projektu „Moderní škola“.

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003583

Začátek realizace projektu byl 1. února 2023, projekt bude ukončen 31. ledna 2025.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

V naší škole se bude jednat konkrétně o:

 • rozšíření školního poradenského pracoviště – školní psycholog – pomoc žákům s identifikovanou potřebou podpůrných opatření, zlepšení školního klimatu, práce s kolektivem pro zlepšení klimatu ve třídě, účast na jednáních výchovných komisí, účast v třídnických hodinách, spolupráce s rodiči při řešení problémů, diagnostika žáků, aktivity vedoucí ke snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání, pomoc při řešení sociálně patologických jevů a závislostí;
 • rozšíření školního poradenského pracoviště – kariérový poradce – podpora profesní orientace žáků s podpůrnými opatřeními a sociálně znevýhodněnými, spolupráce s rodiči, spolupráce s externími organizacemi – např. Úřad práce, poradenská pedagogická pracoviště, profilace žáků, individuální práce se žáky k podpoře jejich zájmů, podpora předpokladů pro úspěšný budoucí profesní život, nabídka aktivit, působících na osobnostní rozvoj, realizace exkurzí;
 • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů – spolupráce s co nejširším počtem možných budoucích zaměstnavatelů, spolupráce při zajišťování praktického vyučování, zapojení externích spolupracovníků do výuky, získávání zpětné vazby z absolvování praktického vyučování u sociálních partnerů, realizace setkání a kulatých stolů žáků, rodičů, sociálních partnerů, zajišťování dalšího vzdělávání učitelů praktického vyučování u sociálních partnerů s cílem seznámit se s pracovištěm, pracovníky a prostředím, rozšiřování počtu sociálních partnerů pro praktické vyučování, vzájemná publicita;
 • inovativní metody výuky;
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků;
 • spolupráce s odborníky z praxe;
 • projektové dny ve škole i  mimo školu;
 • tandemová výuka;
 • odborné exkurze;
 • práce s ICT …

Cílovou skupinu tvoří žáci středních škol, žáci a studenti v domovech mládeže, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci středních škol, výchovných a ubytovacích zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče žáků, veřejnost.

Manažer projektu PaedDr. Helena Klepetková

V letech 2017-19 byl v naší škole realizován projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007277 „Učíme společně, moderně, kvalitně a zajímavě“ z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –  šablony pro SŠ. Do projektu se některou z forem zapojili všichni pedagogičtí pracovníci. Celková výše dotace činila 1 177 742 Kč.

Cílem projektu bylo podpořit profesní a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, zvýšit jejich dovednosti, teoretické i praktické znalosti a kompetence a zvýšit kvalitu a atraktivitu výuky. Někteří pracovníci realizovali projektovou či tandemovou formu výuky, vzájemné hospitace, někteří pracovníci absolvovali desetidenní stáže u sociálních partnerů – v renomovaných firmách našeho regionu. Proběhlo intenzivní školení metody  CLILL pro možnost částečné výuky v cizím jazyce v nejazykových předmětech. Někteří pedagogové se zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou návštěv ve spolupracujích školách obdobného typu, kde sdíleli své zkušenosti s pedagogy těchto škol. Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování absolvovali školení k podnikavosti a vzdělávání zaměřené na polytechnické vzdělávání. V rámci osvojování si moderních forem výuky byly vytvořeny další e-learningové materiály ve školním e-learningovém výukovém portálu. V rámci projektu probíhalo také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zapojení odborníků z našeho regionu do výuky formou odborných přednášek.

Do realizace projektu se zapojilo celkem 54 pedagogických pracovníků.

V rámci udržitelnosti pokračuje naše škola v práci s výukovými materiály, vytvořenými během realizace projektu „Odborná jazyková terminologie“, č. CZ.1.07/1.1.02/02.0039 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy 02 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Výukové materiály jsou vytvořeny v anglickém a německém jazyce. Výuka podle vytvořených výukových materiálů je zakotvena ve školních vzdělávacích programech všech oborů, probíhá ve školním e-learningovém výukovém modulu, jehož součástí jsou materiály se slovní zásobou, testy, cvičení, fotoseriály a výukové filmy, namluvené rodilými mluvčími. Specifická odborná terminologie jednotlivých oborů zvyšuje jazykové schopnosti našich žáků, které využívají již během studia při odborných stážích v rámci projektu Erasmus+ a výměnném zahraničním praktickém vyučování v rámci projektu Do světa!.

Naším cílem je, aby naši absolventi byli co nejúspěšnější při uplatnění na domácím i zahraničním pracovním trhu.

 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
 • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
 • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebooky) a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení  tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
 • Notebooky, které  jsme zakoupili z tohoto projektu, jsou zapůjčovány žákům z části na krátkodobé aktivity (14 dnů – 5 měsíců) např.:

  – zpracování interaktivní prezentace do výuky

  – projektový úkol

  – odborné zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+ (Francie, Rakousko) – možnost zaznamenání získaných dovedností, znalostí, zážitků v zahraničí, které mají za úkol každodenně zpracovávat a zveřejňovat na sociálních sítích – zpracování fotografií, videonahrávek, vytvoření prezentace
  – propagace školy

  – vypracování Závěrečné odborné práce žáků závěrečných ročníků

  – příprava na odbornou soutěž – k samostudiu

  – zpracování Deníku z praxe nástavbového studia

  – práce v prostředí Microsoft Teams – v případě náhlé potřeby distančního studia – havárie vodovodního potrubí

  – maturitní příprava – možnost doplňujícího samostudia nácvikem didaktických testů (český jazyk, cizí jazyky, matematika) z uplynulých let

  Dlouhodobou zápůjčkou jsme poskytli 2 ks notebooků žákům se sociálním znevýhodněním.

 • V zapůjčování digitální techniky žákům pokračujeme i v současné době.

Leták NPO

Plakát_Digitalizujeme

 • Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
 • Účelem bylo pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky.
 • Určeno pro žáky, aby mohli používat ve výuce pokročilé digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi.
 • Na rozdíl od účelu Prevence digitální propasti, kde se jedná o základní mobilní digitální zařízení (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon …) určené k zapůjčení znevýhodněným/potřebným žákům – viz https://www.edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti/