Prevence – správná volba pro každého

Dotační program Jihomoravského kraje

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018

Název projektu: Prevence – správná volba pro každého

Stručný popis realizovaného projektu

Společnost Podané ruce se stala díky schválenému projektu hlavním organizátorem besed pro žáky naší školy. Podle připraveného projektu jsme společně naplánovali přednášky na téma Nelátkové závislosti pro žáky 2. ročníků oborů Kuchař-číšník, Opravář zemědělských strojů a Zahradník v červnu školního roku 2017/18, ve školním roce 2018/19 se žáky 2. ročníků oborů Cukrář, Opravář zemědělských strojů, Pekař, Prodavač, Řezník-uzenář, Kuchař-číšník a Zahradník dále přednášky na téma Extrémismus a rasismus pro žáky 3. ročníků oborů Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Řezník-uzenář, prodavač a žáky oboru Agropodnikání.

Ze schváleného projektu byl zakoupen program České asociace školních metodiků prevence Program KOMPLEX – balíček služeb pro školní metodiky prevence. Online dotazníková šetření „Klima třídy“ proběhla v prvních ročnících a „Identifikace rizikových oblastí u dopívajících“ ve všech ročnících.

V srpnu se uskutečnilo školení třídních učitelů společností MADIO z.s., kterého se zúčastnilo 15 třídních učitelů.

Žáci prvních ročníků oborů Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Řezník-uzenář, Cukrář se zúčastnili navíc ještě interaktivního motivačního programu „Najdi svou cestu“ ve znojemském divadle.

Celkové vyhodnocení splnění účelu

Podle schváleného projektu byly plánovány přednášky Státního zdravotního ústavu Praha, odloučené pracoviště Brno. V době, kdy byl náš projekt schválen, pracovníci zmíněného ústavu v tomto roce již neměli volné termíny pro naše žáky. Žákům 6 tříd prvních ročníků proto byl zaplacen interaktivní
program „Najdi svou cestu“ jako náhradu za neuskutečněné semináře Státního zdravotního ústavu.

Besedy pracovníka Společnosti podané ruce byly žáky hodnoceny velmi pozitivně. Nejen, že se dozvěděli potřebné informace, ale velká část besed byla věnována diskusi mezi žáky a přednášejícím. Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace.

Po skončení dvouhodinového bloku přednášející seznámil metodika prevence, popřípadě třídního učitele s atmosférou ve třídě a možnými problémy, se kterými se může třídní učitel setkat a nabídl možnou intervenci v budoucnosti. Přednášky se většinou konaly v hodinách občanské nauky.

V přípravném týdnu se uskutečnila přednáška Petra Štěpáníka ze Společnosti Madio z.s. na téma Vedení třídnických hodin. Třídní učitelé získali velké množství informací týkajících se vedení třídnických hodin, diskusí s přednášejícím se mnohdy ujistili, že svoji práci dělají dobře, někdy byly jejich názory odlišné, ale dospěli k závěru, který byl schůdný pro obě strany.

Všichni žáci se účastnili on-line dotazníkového šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“ a žáci prvních ročníků „Klima třídy“. V současné době byl odeslán požadavek na jejich vyhodnocení. Po jeho obdržení bude předán třídním učitelům ke zhodnocení klimatu tříd žáků prvních ročníků a pokud bude zjištěna riziková oblast, která v současném preventivním programu školy není podchycena, bude doplněna a budou zajištěny následné preventivní aktivity.

Žáci prvních ročníků se účastnili Interaktivního motivačního programu pro žáky základních a středních škol Najdi svou cestu. Hlavním aktérem programu je NENY, raper a zpěvák. Svým programem se snaží zvyšovat vybavenost dětí potřebnými schopnostmi a dovednostmi pro život, posilovat jejich sebedůvěru a ochotu převzít zodpovědnost sami za sebe. Žáci velmi uvítali možnost se tohoto programu účastnit.

Výše zmíněné aktivity, které byly díky schválenému projektu z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018 realizovány, přispěly k zefektivnění plnění úkolů Minimálního preventivního programu, poučili žáky alespoň o některých problémech dnešní doby, o problémech, se kterými se ve svém životě setkávají.

Mgr. Marie Povjakalová
metodik prevence rizikového chování