Odborné práce na SOŠ Dvořákova

Budoucí absolventi učebních oborů se připravují na závěrečné zkoušky a profesní život nejen získáváním teoretických znalostí a praktických dovedností, ale také zvyšováním svých komunikačních a prezentačních schopností při tvorbě odborné práce a její obhajobě.

Žáci si vybrali téma práce zaměřené na podnikatelský záměr nebo řemeslný výrobek včetně finanční kalkulace. Pod vedením svých odborných učitelů práci zpracovali a při obhajobě ji slovně, popř. ukázkou, prezentovali před hodnotící komisí a svými spolužáky.

Ústní prezentace vybraného tématu umožnila žákům zlepšit své prezentační schopnosti, vyměnit si zkušenosti se svými spolužáky a také provést sebereflexi své práce.

Do této přehlídky se zapojilo 105 žáků posledních ročníků a více než 42 % z nich vypracovalo špičkovou práci, kterou obhájili s výborným prospěchem.

Činnosti spojené s odbornými pracemi posilují osobnostní vývoj žáků, jejich socializaci a schopnost kooperace. Vedou žáky k dosažení vyšší osobní zodpovědnosti a reflexi činnosti.

Ing. Helena Rokoská, zástupkyně ředitele SOŠ Znojmo, Dvořákova, p.o.

Odborné práce  

edf
edf
edf