Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady
(pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy)

Ředitel Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové organizace oznamuje, že se ve škole uskuteční dle zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění doplňovací volby do školské rady. Rada Jihomoravského kraje jako zřizovatel školy stanovila podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, počet členů školské rady na devět. Třetinu členů školské rady, tj. tři volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pro které jsou organizovány doplňovací volby.

1. Způsob a lhůta k podání kandidatur na členy školské rady

Kandidatury na členy školské rady se přijímají poštou na adrese Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo nebo osobně na sekretariátě školy Znojmo, Dvořákova 19 v zalepené obálce. Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, adresu kandidáta, telefonické spojení a musí být vlastnoručně podepsána kandidátem do školské rady. Lhůta k podání kandidatur je do 3. 10. 2019.

2. Pozvánka na volby školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Volby do školské rady se uskuteční 10. 10. 2019 v 15:00 hod. v budově školy

Dvořákova 19, Znojmo.

Na volby Vás tímto zvu.

Seznam přihlášených kandidátů bude zveřejněn 4. 10. 2019  na www.sos-znojmo.cz a v budově školy na vývěsce.

Způsob volby – voliči obdrží při prezentaci volební lístky, hlasují osobně, volba bude tajným hlasováním. Doba trvání voleb je 1 hodina.

Program voleb:

1.    Seznámení s volebním řádem
2.    Schválení komise
3.    Představení kandidátů
4.    Vlastní volby
5.    Přestávka, sčítání hlasů
6.    Vyhlášení výsledků
7.    Závěr

Těším se na spolupráci při činnosti školské rady.

 

Ing. Josef Brouček
ředitel školy

 

 

 

Znojmo 24. září 2019