Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177′
Zkrácený název: iKAP JMK II
doba trvání: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 390 219 432,07 Kč

 

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

Projektové aktivity budou navazovat na již realizované projekty PolyGram a KaPoDaV.

Zapojení do projektu přinese pedagogům a žákům naší školy i spolupracujících základních a středních škol možnost seznámit se s novými technologiemi a pracovními postupy. Předpokládáme tak docílení rozvoje jejich osobnostních vlastností, zvýšení motivace pro získání bohatších polytechnických praktických i teoretických znalostí a dovedností. Součástí bude rozvoj finanční, matematické, čtenářské gramotnosti a prezentačních dovedností.

V rámci projektu budou probíhat na naší škole – Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, následující aktivity:


1. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání ve formě kroužků – určeno žákům základních škol a střední školy

Náplň činnosti bude rozvíjet získané vědomosti a dovednosti žáků a přispívat k rozvoji polytechniky.


2. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe
– určeno pedagogům a žákům spolupracujících základních a středních škol

Sdílení bude zaměřeno na potravinářskou výrobu, technologické postupy, využití moderní techniky včetně robotických stavebnic a environmentální problematiku. Důraz bude kladen na praktickou stránku, získání manuální zručnosti, šikovnosti a jistoty při práci a na rozvoj polytechnického myšlení.


3. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ

Prvotním úkolem bude zajistit moderní prostředí a vybavení pro povinnou a zájmovou výuku žáků střední školy, pedagogům a žáků spolupracujících středních a základních škol.

a) Učebna (dílna) praktických technických činností zaměřených na práci s kovem
b) Místnost (laboratoř) přírodovědných předmětů
c) Minimlékárna


4. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol

SOŠ bude organizovat přednášky odborníků z praxe a workshopy zaměřené na aktuální témata. Přednášky povedou k rozvoji odborných znalostí pedagogů, workshopy k výměně zkušeností a získání zpětné vazby ze strany managementu středních škol.


5. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání – přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ

Přehlídky povedou k rozvoji osobnostních vlastností žáků a zvýšení motivace pro získání bohatších polytechnických teoretických a praktických znalostí a dovedností.