Popis projektu „Jedu za hranice, naučím se více!“

Naše škola byla úspěšná při předložení projektu Jedu za hranice – naučím se více!  – I am going abroad, I will learning more! z programu Erasmus+.

Cílem projektu je umožnit našim žákům vyjet do zahraničí, k zahraničním zaměstnavatelům, získat cenné zkušenosti a také kontakty pro své budoucí zaměstnání.
Celková částka, kterou jsme získali, abychom mohli našim žákům zaplatit všechny výdaje – tj. cestu, ubytování, stravování činí 60 668 Euro. Projekt bude trvat 2 roky – přesně do 30. 6. 2019.

Do tohoto data vyšleme do zahraničí, na zahraniční praxi, do Rakouska a Francie celkem 40 našich žáků.

Realizace zahraničních pracovních stáží propojuje a otvírá naši školu evropskému vzdělávání, rozšiřuje pracovní dovednosti a  jazykové znalosti našich žáků.

Realizace tohoto projektu výrazně přispěje i k dalšímu cíli naší školy – být školou s dobrým jménem. Dostat se do povědomí veřejnosti jako záruka kvalitního vzdělání, dostat se  do povědomí místních i zahraničních zaměstnavatelů jako škola, vychovávající skutečné odborníky ve svém oboru. Tím, že se zvýší prestiž naší školy se zlepší i uplatnění našich absolventů.

Dalším naším cílem je zajistit dlouhodobé mezinárodní kontakty pro mobility našich  žáků, aby se mohly zvyšovat  jejich odborné kompetence, které jim nedokáže zajistit školní výukové prostředí, aby se zvýšil jejich zájem o studium a jejich spokojenost s námi realizovaným vzděláváním.

Škola musí žákům zprostředkovat nejnovější poznatky ze studovaných oborů, zajistit, aby žáci byli schopní po nástupu do zaměstnání pracovat s nejnovějšími technologiemi, technikou, stroji, nástroji, zařízeními. Toho docílíme jedině tím, že budeme realizovat pracovní vyučování nejen v předních podnicích a firmách v našem regionu ale i díky zahraničním stážím.

Žáci studijního oboru  Agropodnikání se zaměřením na vinohradnictví se v rámci realizace projektu seznámí s tradičním zemědělským pracovním prostředím ve Francii a v Obersiebenbrunnu. Při realizaci mimoškolních aktivit se domluví se svými vrstevníky německy i anglicky.
Mobilita plní cíl – propagovat zemědělství, získat schopnosti vyžadované trhem práce a ekonomikou.

Žáci učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Zahradník a Opravář zemědělských strojů budou v rámci realizace projektu pracovat u zaměstnavatelů v Poysdorfu a Obersiebenbrunnu.
Mobility plní cíl – propagovat učňovské školství, zatraktivnit studium v těchto oborech, probudit v mladých lidech chuť podnikat ve svém oboru, učit se cizí jazyky a získat schopnosti vyžadované trhem práce a ekonomikou.

Součástí přípravy na mobilitu programu Erasmus+ je i kulturní příprava žáků, během které se seznámí kulturou  a zvyky hostitelské země.
Realizace projektu přispěje k posílení sociální integrace, k porozumění mezi různými kulturami, k posílení evropské sounáležitosti. Vede k rozvoji sociálního potenciálu žáků, k jejich aktivnímu zapojení do života společnosti.

Projekt podporuje získávání dovedností a kvalifikací – Europass mobilita, Evropský rámec kvalifikací a Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, jejichž cílem je snadnější orientace v získaném vzdělání a praxi.
Projekt podporuje mnohojazyčnost – znalost cizích jazyků zajistí lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Podporuje cíl Evropské unie, aby si každý občan již od dětství osvojoval nejméně dva cizí jazyky.Projekt podporuje mnohojazyčnost – znalost cizích jazyků zajistí lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Podporuje cíl Evropské unie, aby si každý občan již od dětství osvojoval nejméně dva cizí jazyky.

PaedDr. Helena Klepetková, manažer projektu